Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KNVI 18 mei 2017

De Algemene Ledenvergadering van de KNVI wordt gehouden op donderdag 18 mei 2017.  

Programma: 

 • Datum: donderdag 18 mei 2017
 • Ontvangst: vanaf 18.00 uur staat er een buffet voor u klaar in de lounge van het NH Hotel
 • Start vergadering: 18.30 uur
 • Locatie: NH Hotel, Jaarbeursplein 24, 3821 AR Utrecht
 • De stukken voor de vergadering zijn uiterlijk twee weken voor de vergadering beschikbaar op onze website KNVI.nl. Na aanmelding ontvangt u de URL en het wachtwoord om de stukken te kunnen downloaden.
 • Aansluitend aan deze ALV is er een borrel, waarbij u gelegenheid heeft om nader kennis met elkaar te maken.
Read More

ALV donderdag 24 november 2016

Datum: Donderdag 24 november 2016
Tijd: Inloop vanaf 16.00 uur                 
Locatie: Sociëteit “De Vereeniging”, Mariaplaats 14, 3511 LJ te Utrecht

Programma

 • 16.00 - 16.30 uur Ontvangst
 • 16.30 - 17.30 uur ALV KNVI (Zolderkamer)
 • 17.30 - 18.30 uur Pauze
   -  17.30 – 18.30 uur ALV’s Ngi-NGN en SOD (resp. Grand Café en Bestuurskamer)
 • 18.30 - 19.00 uur ALV KNVI2017 (Grand Café)
 • 19.00 Feestelijke borrel met hapjes (Grand Café)

Als je wilt aansluiten bij de ALV van SOD of Ngi-NGN ben je van harte welkom. Uiteraard geldt hetzelfde voor Ngi-NGN en SOD-leden, indien zij 's middags onze ALV willen bijwonen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via http://www.formdesk.com/knvi/ALV20161020

Machtigingsformulier
Wil je een ander lid van de KNVI machtigen om namens jou een stem uit te brengen tijdens de vergadering, dan kun je hier een machtigingsformulier downloaden. Om namens jou een geldige stem uit te kunnen brengen dient hij/zij dit formulier ter vergadering te overhandigen.  

Concept agenda Algemene Ledenvergadering KNVI om 16.30 uur

 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen bestuur
 2. Vaststellen concept-verslag vergadering 16 juni 2016 (Bijlage A)
 3. Voorstel tot wijziging van de statuten
  Het Verenigingsbestuur vraagt de aanwezige leden een besluit te nemen tot wijziging van de statuten conform “Besluit tot wijziging van de statuten”, zoals in bijlage B (Bijlage B)
 4. Besluit tot goedkeuring van het plan KNVI2017, zoals in bijlage C (Bijlage C)
 5. Aftreden bestuursleden Verenigingsbestuur per 1 Januari 2017
 6. Benoeming van Michel Wesseling als lid van verdienste
 7. Huishoudelijk Reglement KNVI2017 ter informatie (Bijlage D)
  Een voorstel voor het Huishoudelijk Reglement van KNVI2017 is ter informatie aan de agenda toegevoegd. Op de eerste Algemene Ledenvergadering van de KNVI in 2017 zal besluitvorming t.a.v. het Huishoudelijk Reglement geagendeerd worden
 8. Rondvraag en sluiting.

Concept agenda eerste gezamenlijke Algemene Ledenvergadering KNVI2017 om 18.30 uur

Agenda van de eerste gezamenlijke ledenvergadering van de KNVI, Ngi-NGN en SOD in het kader van het project KNVI2017

1.    Opening en mededelingen 
2.    Besluit tot benoeming bestuursleden KNVI per 1 Januari 2017 (Bijlage E)
3.    Installatie van en overdracht van bestuurstaken aan het bestuur, dat per 1 januari 2017 formeel het KNVI-bestuur vormt
4.    Besluit tot benoeming van de Raad van Advies
5.    Korte toelichting op de gang van zaken
6.    Sluiting

ALV donderdag 14 februari 2013

Datum, tijd: donderdag 14 februari 2013 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3-III, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een borrel.


De concept-agenda is als volgt:

01. Opening

02. Mededelingen

03. Vaststellen verslag ALV 14 juni, 6 juli 2012 en 6 december 2012;
      Bijlagen: download
hier het gecombineerde verslag van 14 juni en 6 juli en hier het verslag
      van 6 december vergaderingen.

04. Financiën

     - Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011, het financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst
        opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

     - Vaststellen verslag Kascommissie verslag, download hier verslag kascommissie.
     - Dechargeren van de penningmeester.

05. Begroting 2013
     - Vaststellen Begroting 2013, bijlage: download hier de begroting 2013.
     - Toelichting PN, download hier notitie bij begroting NVB 2013.
     - Afdelingsreserves.
     - Werkplan 2013; download hier het werkplan over 2013.

06. Evaluatie Jubileumjaar, bijlage: het evaluatierapport volgt!

07. Ledenwerf campagne 2013, Bijlage: download hier statusoverzicht ledenwerfcampagne.
    
08. Samenstelling Bestuur, download hier het Bestuuroverzicht.
   
09. Rondvraag, vaststelling data ALV-bijeenkomsten 2013 en sluiting

10. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo,
      vanaf 17.30 uur finalisten prijsuitreiking 'NVB nieuwe naam aanwezig' + trekking.

ALV Donderdag 6 december 2012

Datum, tijd: donderdag 6 december 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.


De concept-agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV 14 juni en 6 juli 2012;
Bijlage: download
hier het gecombineerde verslag van beide vergaderingen.

4. Vaststellen Begroting 2013;
Bijlage: download
hier de begroting 2013.

5. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011;
Definitieve bijlage volgt,
het concept financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst wel opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

6. Ledenwerf campagne 2013; mondelinge toelichting. Bijlage: statusoverzicht ledenwerfcampagne

7. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo

8. Samenstelling Bestuur; bijlage volgt

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag, vaststelling datum volgende vergadering en sluiting

Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012

Agenda voor de extra  Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012, te houden op het NVB-Bureau,  Mariaplaats 3 te Utrecht, vanaf 16 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

Datum, tijd: 10 juli 2012 (inloop 15:30 uur, vergadering 16:00-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Ter toelichting: deze extra ALV is een voortzetting van die welke op 14 juni jl. werd gehouden. Daarom is bij deze agenda geen verslag daarvan gevoegd. Er zal een verslag van beide samenkomsten gezamenlijk worden gemaakt na afloop van de vergadering van 10 juli. Het is voortaan de bedoeling, dat het concept-verslag gedurende een maand na totstandkoming aan de leden die aanwezig waren, wordt voorgelegd voor commentaar. Dit commentaar kan vervolgens in het concept-verslag worden verwerkt, zodat tijdens de volgende ALV minder tijd aan de bespreking ervan hoeft te worden besteed en de vaststelling sneller kan plaats vinden. Deze aanpak volgt het Bestuur ook voor haar eigen verslagen.
De hieronder genoemde agendapunten betreffen die onderwerpen welke op 14 juni bij een aantal leden vragen opriepen, waardoor ze toen niet volledig konden worden behandeld.
De leden van de NVB worden hierbij uitgenodigd om, indien zij verhinderd zijn deze ALV bij te wonen, hun mening over de onderwerpen van deze agenda in te zenden naar info@nvbonline.nl  tot één dag vóór de ALV. Het Bestuur zal de ingezonden meningen in de vergadering kenbaar maken en daar eventueel het eigen commentaar aan toevoegen.

1. Opening


2. Mededelingen van het Bestuur


3. Herziene begroting Vereniging 2012, in overeenstemming met het op de ALV van 15 december jl. beslotene (zie document)

4. Begroting en staat van inkomsten en uitgaven Jubileum-activiteiten (zie document); hier zal het Bestuur tevens terugkomen op het in het verslag van de ALV van 15 december jl. onder punt 5 gestelde

5. Kascommissie. Het Bestuur stelt hierbij voor te bekrachtigen, dat de gezamenlijke penningmeesters van de afdelingen (bijeengekomen op het Bureau op 19 juni jl.) de Kascommissie van de NVB vormen, in overeenstemming met artikel 11 van de regeling “Financiële relaties binnen de NVB” 

6. Verslag van de Kascommissie over de Staat van Baten en Lasten van de Vereniging over 2011 (zoals voor de ALV van 14 juni jl. gepresenteerd), alsmede eventuele décharge, bij monde van Suzanne Bakker (zie verslag kascontrole) en (zie document).

7. Contributies en abonnementen IP 2013; bijgesteld voorstel van het Bestuur (zie document)

8. Concept-jaarverslag NVB 2011; voorstel van het Bestuur dit vast te stellen (zie document)

9. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting

U kunt zich aanmelden via de volgende doodle, zijnde:
http://www.doodle.com/sh3ecmvdwgps73ca#table

ALV donderdag 14 juni 2012

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum, tijd: 14 juni 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt afgesloten met een thematisch gedeelte: 'Openbibliotheken.nl: de pirate bay van het bibliotheekwerk?', een presentatie van het initiatief “Tegen” door Jeroen de Boer.
Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen hebben een initiatief gestart "tegen" de gevestigde uitgeversorde die het beschikbaarstellen van e-boeken via bibliotheken hevig frustreert (zie www.openbibliotheken.nl).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt:


1. Opening

2. Mededelingen Bestuur

3. Verslag van de vorige ALV van 15 december 2011 (zie document); naar aanleiding hiervan zal voorzitter Michel Wesseling o.m. ingaan op de herziening van de begroting 2012 en de beperking van het financieel risico van het jubileum

4. Vacature functie penningmeester; het Bestuur stelt ing. Peter Nieuwenhuizen (senior adviseur Documentair Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat) als nieuwe penningmeester voor

5. Jaarverslag 2011 (zie document); doordat afdelingen niet bij machte bleken om hun informatie tijdig aan te leveren, wordt de financiële informatie beperkt  tot een Staat van Baten en Lasten (zie document), maar er vindt inmiddels overleg plaats met de accountant, waardoor meer uitgebreide informatie alsnog gepresenteerd kan worden.
In het jaarverslag wordt verwezen naar het advies van de commissie NVB2020, het document Financiële verhoudingen binnen de NVB (v1.3) en de finale versie van NVB2015 : Beroep met impact.

6. Financiële stand van zaken (mondelinge toelichting door de beoogde nieuwe penningmeester)

7. Voorstel contributies 2013 (zie document)

8. 100 jaar NVB; update door Ans ter Woerds van de voorbereidingen en activiteiten

9. Vaststelling herziene versie “NVB2015; Beroep met Impact” (zie document)

10. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting.

ALV donderdag 15 december 2011

Datum, tijd 15 december 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt aangevuld met een thematisch gedeelte door middel van een presentatie verzorgd door de Nederlandse Social Media Academie (NSMA).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt: 

 1. Opening 
 2. Mededelingen Bestuur
 3. Verslag van de vorige ALV van 16 juni jl.
 4. Begroting 2012 (in combinatie met een bespreking van de momentele financiële situatie en de stand van zaken ten aanzien van de nieuwe financiële verhouding tussen vereniging en afdelingen). Bijbehorende stukken: [1] Begroting 2012; [2] Toelichting op begroting 2012.
 5. Werkzaamheden en plannen van de commissie NVB100, die de evenementen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan mede moet voorbereiden (voorz.: Ans ter Woerds). Bijbehorende stukken: [1] begroting NVB100.
 6. ‘Beroep met Impact’; bespreking van het Bestuursdocument dat het beleid voor de periode 2012-2015 wil uitzetten. Bijbehorende stukken: [1] 'Beroep met impact'.
 7. Terugblik op het congres
 8. Nieuwe samenstelling Bestuur:

- aftredend en niet herkiesbaar: Emke van Breugel, penningmeester a.i.
- benoeming van Anna Buijsman 
- benoeming van Gina Bijnsdorp
- benoeming van Harold Pernot (JI), vervangt Emke als afgevaardigde uit de JI
- benoeming van Marina Polderman (profiel op LinkedIninterview inBibliotheekblad, jg. 2011, nr. 3, p. 40-42), zal de OB afdeling nieuw leven inblazen

9. Benoeming van John MacKenzie Owen tot Lid van Verdienste

10. Presentatie van de NSMA 

NSMA (Nederlandse Social Media Academie) is hét online kennis- en praktijkinstituut op het gebied van social media voor de zakelijke markt. Het cursusaanbod van de NSMA loodst zowel nieuwkomers als ervaren gebruikers op alle niveaus door het snel groeiende sociaal medialandschap.

 11. Aankondiging volgende ALV en Sluiting.

ALV donderdag 16 juni 2011

Datum, tijd 16 juni 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Concept-verslag ALV d.d. 3 december 2010
 5. Bestuursaangelegenheden: terugtreden penningmeester Huib Verhoeff; interim penningmeesterschap Emke van Breugel; toetreden Hubert Krekels namens de afdeling HB/WB
 6. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2010 (concept)
  2. Herziene begroting 2011
  3. Tussenrapportage penningmeesteroverleg d.d. 25 mei 2011 (Financiële verhouding Vereniging - afdelingen) 
 7. Inhoudelijk jaarverslag 2010
 8. Tussenrapportage Jaarcongres (advertentiewebsite)
 9. Tussenrapportage website / ict
 10. Tussenrapportage NVB2020 (commissie Litjens over koers en visie, voortzetting van de ACB-commissie)
 11. Tussenrapportage TaskForce 5000 (commissie Ledenwerving)
 12. Wat verder ter tafel komt, Rondvraag en sluiting huishoudelijke deel.

Thematisch gedeelte
Klaas Jan Mollema (Haagse Hogeschool) en Kees Westerkamp (Hanzehogeschool, Groningen) praten ons, vanuit hun bemoeienis met TACIS (Taskforce Arbeidsmarkt Communicatie InformatieSpecialisten), bij over de ontwikkelingen op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. 

Borrel

ALV vrijdag 3 december 2010

Datum, tijd 3 december 2010 15.30 tot 17:30 uur

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 21 oktober [2010] (concept)
 5. Financiële jaarverslagen 2007, 2008, 2009 (incl. afrondende rapportage Kascommissie);  inhoudelijk jaarverslag 2009
 6. Financiën 2010: liquiditeitspositie en realisatie
 7. Begroting en contributie institutionele lidmaatschappen 2011, zie Contributievoorstel 2011
 8. Instellen ACB-commissie II
 9. Instellen Jubileum-commissie 100-jarig bestaan
 10. Stand van zaken website en discussielijsten
 11. Werkgroep TACIS
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.

ALV donderdag 21 oktober 2010

Datum, tijd 21 oktober 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Vredenburgzaal, Utrecht

Na afloop van de ALV vindt er een borrel plaats op de nieuwe lokatie van het verenigingsbureau.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 22 maart 2010 (concept)
 5. Jaarverslag 2009 
 6. Financiële verslagen (waaronder Bestuursverslagen en Jaarrekeningen) 20072008, mededelingen Bestuur en rapportage Kascommissie
 7. Financiën 2010: liquiditeit en realisatie [document: pdf xls]
 8. Stand van zaken Jaarcongres
 9. Contributie 2011. Het Bestuur doet het voorstel tot verhoging van persoonlijke lidmaatschappen met € 5,=.
 10. Het Bureau: huidige personele situatie, verwachtingen en ambities
 11. Het Bureau: situatie huisvesting, ideeën voor verdere benutting
 12. ACB-commissie: taakopdracht en samenstelling [Visiedocument d.d. 1 maart 2010]
 13. Stand van zaken afdelingen 
 14. Stand van zaken website en discussielijsten: techniek en financiën
 15. Bestuurssamenstelling: verkiezing nieuwe voorzitter*
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting.

*) Michel Wesseling (beoogd voorzitter) is werkzaam bij het Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofd bibliotheek & IT services. Nadere info: LinkedIn-profiel Michel | ISS-profielpagina.

ALV maandag 22 maart 2010

Datum, tijd 22 maart 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Neudezaal, Utrecht.

De routebeschrijving is op de site van La Place te vinden. Als je met de trein komt dan is de volgende beschrijving het meest relevant (V&D vind je in Hoog Catherijne aan je rechterhand na het verlaten van de stationshal): "Komt u via de winkelingang van de V&D op Hoog Catherijne, neem dan de lift achterin de winkel naar de 5e etage. Daar kunt u zich melden bij de receptie, die u verder zal helpen."

Concept-agenda

1. Opening

2. Agenda

3. Ingekomen stukken, mededelingen

4. Notulen vorige ALV's (10/12/2008 en 29/06/2009)

5. Bureau-aangelegenheden
a. HRM
b. Ledenadministratie
c. Huisvesting

6. Jaarverslag 2008 en Financiën      
a. Jaarverslag (incl. nagekomen verslag afd. HB) en Financieel verslag 2008(concept)
b. Concept realisatie 2009 en begroting 2010 (2008-2010)

7. Toekomstvisie NVB (bijlage: Visiedocument ACB)

8. Bestuursverkiezing*

9. Jaarcongres 2010

10. Website

11. WVTTK

12. Rondvraag

*Cynthio Korlvinke (beoogd secretaris) vanaf 1993 tot nu hoofd van de Verenigde Bibliotheek respectievelijk Bibliothecaris geweest. Dat is één van de grootste en oudste gerechtsbibliotheken van het land. Daarnaast bestuursfuncties vervuld in de afdeling JI.

Huib Verhoeff (UBU) (beoogd penningmeester). Ik werk bij de afdeling I&M, Informatie en Marketing, van de UB Utrecht als projectmanager en senior informatiespecialist. Op dit moment doe ik, als projectmanager, een vrij omvangrijk project in het kader van Partner in Science – Aandacht voor de klant – Kennis op peil. Bij Kennis op peil gaat het om de kennis van de bibliotheekmedewerkers op een hoger plan te brengen. Bij Aandacht voor de klant is het de bedoeling onze klanten echt gelukkig te maken. Als senior informatiespecialist ben ik team-coördinator van het Delta team, een onderdeel van I&M. Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak. Gepokt en gemazeld. Opleiding via verschillende GO opleidingen. Gaandeweg meer de kant op van bibliotheekvernieuwing en projectwerk. Ik ben ook wel handig met computers.